adres: 43-520 Chybie

ul. Konopnickiej 14

tel.: 668 285 117

email: acumobil@wp.pl

pojazdy dla osób niepełnosprawnych i starszych

 

Witaj w Acumobil!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PPUH ACUMOBIL S.C., z siedzibą w Mnichu, 43-520 Chybie, ul. Konopnickiej 14, NIP: 5480059727, tel. 668 285 117, e-mail: acumobil@wp.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt: , tel. 668 285 117, e-mail: acumobil@wp.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zapewnienia właściwej reprezentacji i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu w przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketingowych dotyczących własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. W zależności od łączących relacji możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych:
  • dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail),
  • dane transakcyjne,
  • dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, KRS).
 5. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu naszej Spółki. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, a także w przepisach stanowiących podstawę prawną świadczonych przez nas usług.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej firmy - mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, tylko w niezbędnym zakresie. W ramach umowy powierzenia Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym obsługę administracyjną związaną z bieżącą działalnością Spółki oraz naszym podwykonawcom. W pewnych sytuacjach odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne, instytucje prawne lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, biura informacji gospodarczej (np: KRD).
 7. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 8. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych przez zewnętrzne podmioty.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.